Regulamin WishFinger.com

1. Korzystanie z Usługi WishFinger.com i związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym jest całkowicie dobrowolne.
2. Korzystanie z Usługi WishFinger.com jest całkowicie bezpłatne.
3. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w treści WishFinger.com grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz wszelkich innych Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów.
4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
1. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,
2. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych posiadaczy list lub innych poufnych danych,
3. niepodejmowania działań i przekazywania danych do Serwisu WishFinger.com, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić jego funkcjonowanie,
5. WishFinger.com nie ponosi odpowiedzialności za:
1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z list, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
2. jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego list,
3. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, niezawinione przez WishFinger.com (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez klienta, złamanie hasła przez osobę trzecią),
4. udostępnienie hasła i danych Użytkownika osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
5. informacje pobrane z Internetu, ani za skutki ich wykorzystania.
6. WishFinger.com zastrzega sobie prawo do:
1. okresowego wyłączania Serwisu WishFinger.com bez uprzedniego powiadomienia,
2. skasowania, w sytuacjach nadzwyczajnych, wszystkiego, co znajduje się na serwerach Serwisu WishFinger.com,
3. całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu użytkownika na stronach Serwisu WishFinger.com.
7. Użytkownik może w każdym momencie przerwać korzystanie z Usługi i zamknąć swoje konto (wysyłając stosowny email do WishFinger.com) lub swoją listę.